Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Universiteit Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

In deze Privacyverklaring informeert de Universiteit Antwerpen je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt Universiteit Antwerpen zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. Universiteit Antwerpen raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Deze huidige Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid vormen samen onze Privacy Disclaimer.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Gegevensfunctionaris voor gegevensbescherming

De Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar rector is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Onze functionaris van gegevensbescherming heeft een kantoor op de Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen en is per mail bereikbaar op privacy@uantwerpen.be.

 Garanties bij verwerking van persoonsgegevens:

  • Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.
  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • Universiteit Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens:

De Universiteit Antwerpen licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt. Zo worden contactgegevens al eens verrijkt met publiek beschikbare informatie zoals bv. LinkedIn.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Bij gebruik van onze website

De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch om persoonlijke informatie gevraagd.

Bepaalde persoonsgegevens zoals o.m. cookies worden aangewend voor de samenstelling van onze gebruikersstatistieken en voor de beveiliging en verbetering van onze websites. Ons beleid inzake cookies lees je verder via deze link.

Rechtsgrond: toestemming (cookies) en noodzakelijk voor de levering van de aangevraagde dienst.

Bij doorsturen van website feedback

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren.

Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om op te klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven.

Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de 'over Hotjar' sectie van Hotjar's support site.

Bewaartermijn

De Universiteit Antwerpen bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig.

Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het in het Cookiebeleid van Ikgaverderstuderen.be opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn.

Rechten van de betrokkene

Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen.

Wens je inzage in jouw persoonsgegevens aan te vragen? Dat kan via dit formulier.

Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op privacy@uantwerpen.be.

Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Datalekken

Heb je een datalek opgemerkt met betrekking tot persoonsgegevens die worden beheerd door de Universiteit Antwerpen?

Meld het ons via dit formulier